×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/pol-argos/ftp/2017_polargos_produkcja/includes/menu.inc).

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 29 ust. 1 pkt 7) budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz pozostałych ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 2). Każdy z nas może ogrodzić swoją posiadłość. Jednak czyn ten podlega pewnym obostrzeniom i przepisom. Należy się liczyć z przepisami prawa budowlanego i zdaniem sąsiadów.
 

  Regulacje prawne w zakresie budowy ogrodzenia w pigułce

 

   Porady prawneBudowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jednak w niektórych przypadkach zamiar budowy powinien zostać zgłoszony, np. jeśli chcemy postawić ogrodzenie wyższe niż 2,20m oraz jeśli nasze ogrodzenie będzie graniczyło z miejscami publicznymi, takimi jak: place, drogi, linie kolejowe. I jeśli nasze ogrodzenie będzie budowane od strony ulicy, należy pamiętać, że nie może ono przekroczyć linii rozgraniczającej. 
 

   Ogrodzenia nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt.Nie można umieszczać niebezpiecznych zakończeń takich jak np. drut kolczasty na ogrodzeniach poniżej 1,8m, a bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz.
 

   Przed zakupem ogrodzenia warto sprawdzić przepisy lokalne. Tak jak budowa ogrodzenia nie wymaga specjalnych zezwoleń, tak zdarza się że ograniczenia mogą wynikać z odrębnych przepisów, takich jak np. ochrona konserwatora zabytków, czy normy dotyczące ochrony środowiska.     
 

 Warto też zajrzeć do planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli planowane jest poszerzenie drogi, należy rozważyć przesunięcie planowanego ogrodzenia w głąb działki, pozwoli nam to uniknąć kłopotów z przesuwaniem ogrodzenia w przyszłości.
 

   Budując ogrodzenie nie zapominajmy o zdaniu sąsiadów. Dobre stosunki z mieszkańcami domu obok pozwolą nam podzielić koszty budowy na połowę i postawić ogrodzenie na granicy działki. Przy wyznaczaniu granic działki warto skorzystać z usług geodety, aby uniknąć pomyłki, która może się okazać bardzo kosztowna.

 

  Nasza posesja ma granice


Posesja ma graniceJeżeli planujemy ogrodzić działkę od strony sąsiada, to należy wziąć pod uwagę rację naszych sąsiadów. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie płotu dokładnie w osi granicy działek. Jeśli jednak nie uda się nam porozumieć z sąsiadem co do ogrodzenia w sprawie wyglądu i udziału w kosztach ogrodzenia, to trzeba będzie je tak usytuować, aby nie przekraczało granicy naszej nieruchomości. Unikniemy wtedy konfliktów i oskarżeń o naruszenie granic działki.

 

Wspólne koszta?

Przepisy prawa nie regulują kwestii kto powinien zapłacić za ogrodzenie między sąsiadami. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 154 § 2. Kodeksu cywilnego korzystanie z urządzeń znajdujących się na granicy gruntów służących do wspólnego użytku obciąża wspólnie sąsiadów. Obowiązek ten nie dotyczy stawiania nowego ogrodzenia. Znaczy to, że nie mamy podstaw prawnych, aby oczekiwać od sąsiada, że wspólnie poniesiemy koszty wybudowania nowego ogrodzenia. Koszt jego budowy obciąża tego, któremu zależy na ogrodzeniu swojej posesji i jej ochronie. Natomiast w myśl wspomnianego artykułu 154 § 2. Kodeksu cywilnego po wybudowaniu ogrodzenia można będzie domagać się od sąsiada współfinansowania napraw i remontów.

Jeżeli nasza działka usadowiona jest od użytkowej ulicy, ogrodzenie nie może przekraczać linii rozgraniczających ulicy. Jeżeli plan miejscowy przewiduje poszerzenie drogi, trzeba będzie odsunąć ogrodzenie w głąb działki i pozostawić poza nim pas gruntu przewidziany na drogę. Wówczas należy zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiar budowy ogrodzenia co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do jego budowy lub remontu. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia, dołączając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Jeżeli w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, wówczas można przystąpić do wykonywania robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.  

 

  Podstawa prawna:

  Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

  Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

  Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).