Konkurs: Automatyczna brama do Twoich wakacji - regulamin

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/pol-argos/ftp/2017_polargos_produkcja/includes/menu.inc).

REGULAMIN KONKURSU

„Automatyczna brama do Twoich wakacji”

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Automatyczna brama do Twoich wakacji”, zwanego dalej Konkursem, jest spółka Polargos  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000043915, o kapitale zakładowym w wysokości  800 000,00 zł, posiadająca REGON 010679550 oraz NIP  113-00-88-519 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest promocja marki Organizatora i produktu Organizatora w postaci AUTOMATYCZNEJ BRAMY Flora 2 o szerokości 3,5 (zwanej dalej Produktem Promocyjnym), oferowanej do sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem marketów budowlanych OBI.
 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu, zasady przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji.

 

§ 2. CZAS TRWANIA I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016r. W Konkursie biorą udział Zgłoszenia dokonane w okresie od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
 2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 46 marketach budowlanych OBI.

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca ważny dowód osobisty lub paszport z datą ważności przypadającą na co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu, która, jako konsument w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, w okresie trwania Konkursu i sprzedaży Produktów Promocyjnych zakupi na swoją wyłączną własność co najmniej jeden Produkt Promocyjny i zachowa dowód zakupu.  
 2. Konkurs obejmuje Produkty Organizatora w postaci AUTOMATYCZNYCH BRAM  Flora 2 o szerokości 3,5.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub członkowie Komisji Konkursowej, ich małżonkowie i dzieci oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 

 1. dokonanie rejestracji na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.polargos.pl, w zakładce „Konkurs”, poprzez podanie danych osobowych Uczestnika, takich jak imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego (należący do działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej operatora telefonii komórkowej oraz udzielenie zgody na publikację na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.polargos.pl wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas odbioru nagrody konkursowej;
 2. dokonanie w okresie od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. zakupu w jednym z marketów budowalnych OBI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, zachowanie oryginalnego dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, faktury lub rachunku do daty zakończenia rozpatrywania ewentualnych reklamacji, tj. terminu wskazanego w § 7  Regulaminu;
 3. rejestracja dokonanego zakupu Produktu Promocyjnego w okresie od dnia 29 marca 2016 r. godz. 00:00:01 do dnia  30 czerwca 2016 r. godz. 23:59:59 (zwana dalej „Rejestracją”) poprzez zarejestrowanie dowodu zakupu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.polargos.pl za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem Zgłoszeniowym”) i podanie danych obejmujących datę zakupu, numer dowodu zakupu oraz niezbędne dane do komunikacji z uczestnikiem konkursu.
 4. wykonanie zadania konkursowego polegającego na podaniu hasła reklamowego dotyczącego automatycznych bram spółki Polargos sp. z o.o. (Organizatora), zwanego dalej Zadaniem Konkursowym; Uczestnik jest zobowiązany zamieścić hasło w odpowiednim polu Formularza Zgłoszeniowego; Hasło nie może być dłuższe niż 100 znaków, musi być w języku polskim i musi być autorstwa Uczestnika, który to Uczestnik musi mieć do hasła pełnię autorskich praw osobistych i majątkowych;

 

 1. Hasło przedstawione w wykonaniu Zadania Konkursowego nie może zawierać wyrazów lub zwrotów powszechnie uznawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za obraźliwe, naruszać dóbr osobistych lub praw, w tym praw autorskich, osób trzecich; Zgłoszenie nie spełniające ww. warunków zostanie pominięte przez Organizatora w Konkursie przy okazji wyłaniania zwycięzców Konkursu, a w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że hasło wytypowane do nagrody w Konkursie nie spełnia ww. warunków będzie to podstawą do odmowy przez Organizatora wydania nagrody w Konkursie lub żądania jej zwrotu przez Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy hasło lub Zadanie Konkursowe naruszy dobra osobiste lub prawa, w tym prawa autorskie osób trzecich. Odpowiedzialność z tego tytułu poniesie wyłącznie Uczestnik, który zgłosił do Konkursu hasło obciążone opisaną powyżej wadą prawną. 
 3. Prawidłowe wykonanie czynności opisanych w punkcie 4 punkcie 1) do 4) powyżej uważane jest za zgłoszenie udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”). Po prawidłowym dokonaniu Zgłoszenia, na stronie Organizatora pod adresem www.polargos.pl wyświetlany jest komunikat o przyjęciu Zgłoszenia do Konkursu. 
 4. Rejestracja zakupionego Produktu Promocyjnego może odbyć się wyłącznie jeden raz przez czas trwania Konkursu. Każdy z Uczestników może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia oraz zgłosić wyłącznie jedno hasło w ramach Zadania Konkursowego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawa zażądania od Uczestnika Konkursu okazania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania wysłanego na adres e-mail lub za pośrednictwem telefonu komórkowego podanego w czasie Rejestracji oryginału zarejestrowanego przez Uczestnika paragonu fiskalnego, faktury lub rachunku pod rygorem utraty prawa do udziału w Konkursie lub prawa do nagrody w Konkursie. W wykonaniu ww. żądania Uczestnik powinien przesłać oryginał paragonu fiskalnego, faktury lub rachunku na adres Organizatora, tj. ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa, przesyłką kurierską, listem poleconym lub doręczyć go osobiście. Organizator zastrzega sobie prawo wystąpienia z ww. żądaniem w każdym czasie podczas trwania Konkursu  do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 6. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej „Komisją Konkursową”) składającą się z 4 (czterech) osób – pracowników Polargos sp. z o.o. 
 7. Po zakończeniu terminu nadsyłania Zgłoszeń, o którym mowa w §2 Regulaminu, Komisja Konkursowa spośród osób, które wzięły udział w Konkursie oraz dokonały prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego wybierze 5 laureatów, którzy zgłosili najciekawsze lub najbardziej oryginalne hasła, zakwalifikowanych do finału Konkursu, spośród których następnie wyłoni jednego (1) laureata nagrody I-go stopnia i czterech (4) laureatów nagrody II-go stopnia. Komisja Konkursowa wskaże także 5 Uczestników, jako finalistów rezerwowych. Decyzje Komisji Konkursowej w zakresie wyboru haseł i wyłonienia zwycięzców są ostateczne. Przy wyborze haseł Komisja Konkursowa kierować się będzie własnym uznaniem uwzględniając:

 

 1. adekwatność treści hasła do Zadania Konkursowego;
 2. oryginalność; 
 3. walory językowe hasła.

 

 1. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem www.polargos.pl w  dniu 6 lipca 2016 r. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator będzie kontaktował się drogą telefoniczną dzwoniąc pod numery podane w czasie Rejestracji.   
 2. Laureaci Konkursu, po ogłoszeniu wyników, zobowiązani są niezwłocznie do przesłania skanu lub zdjęcia dowodu zakupu w celu jego weryfikacji na adres mailowy:  konkurs@polargos.pl   w ciągu 5 dni.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji dowodu zakupu, danych i tożsamości osób ubiegających się o wydanie nagrody, stanowiących podstawę do Zgłoszenia w Konkursie pod rygorem utraty prawa do nagrody i przekazania jej zwycięzcy rezerwowemu (o ile spełnia on pozostałe warunki Regulaminu). 
 4. W Konkursie będą uwzględnione Zgłoszenia dokonane nie wcześniej niż dnia 29 marca 2016r. godz. 00:00:01 i nie później niż dnia 30 czerwca 2016 r. godz. 23:59:59. O chwili dokonania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania (data serwera) przez zapewniony przez Organizatora system teleinformatyczny przyjmujący Zgłoszenia do Konkursu.
 5. Po dokonaniu Zgłoszenia przez Formularz Zgłoszeniowy, na podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu adres e-mail Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zgłoszenia oraz linkiem umożliwiającym edycję danych. 
 6. Dokonanie Zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w całości. W Konkursie uczestniczą wszystkie prawidłowo dokonane Zgłoszenia zgodnie z punktem 4. niniejszego paragrafu. 
 7. Organizator prowadzi bazę Zgłoszeń (zwaną dalej „Bazą”). W Bazie są przechowywane następujące dane: imię i nazwisko Uczestnika, telefon kontaktowy, adres e-mail, data i godzina rejestracji Zgłoszenia na serwerze obsługującym system teleinformatyczny oraz dane dotyczące zakupu Produktu Promocyjnego.
 8. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek systemów lub narzędzi internetowych lub teleinformatycznych bądź organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Osobie, która stosuje takie systemy lub narzędzia bądź w nich uczestniczy – w przypadku wygrania nagrody w Konkursie - nagroda taka nie przysługuje. W przypadku wygrania nagrody w Konkursie przez ww. osobę, Organizator odmówi jej wydania, a nagroda przechodzi na zwycięzcę rezerwowego (pod warunkiem, że spełnia on warunki Regulaminu). 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których wysłane zostały Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy przy przesyłaniu Zgłoszeń do Konkursu.

 

§ 4. NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące Nagrody:
 1. jedna nagroda I stopnia - 1 (jeden) voucher na wycieczkę o wartości 5000 zł wraz z dodatkową kwotą pieniężną wynoszącą 11,11% wartości Nagrody;
 2. cztery nagrody II stopnia – karty podarunkowe o wartości 1000 zł każda wraz z dodatkową kwotą pieniężną wynoszącą 11,11% wartości Nagrody;
 1. Nagroda I stopnia zostanie wręczona zwycięzcy osobiście. W tym celu laureat nagrody I stopnia zostanie zaproszony w terminie do 21 dni od ogłoszenia wyników tj, do dnia 27 lipca 2016 r. do siedziby Organizatora, przy ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa. Termin odebrania nagrody zostanie ustalony przez Organizatora i laureata nagrody I stopnia  telefonicznie lub mailowo. Laureat nagrody I stopnia realizuje voucher osobiście w biurze podróży wskazanym na voucherze, sam wybiera miejsce podróży w ramach ceny wskazanej na voucherze.
 2. Nagrody II stopnia zostaną wysłane wyłonionym przez Komisję Konkursową czterem Uczestnikom pocztą na adres wskazany przez każdego z nich przy rejestracji w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody I stopnia finaliście rezerwowemu w przypadku nieodebrania nagrody głównej w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Laureaci Konkursu, po ogłoszeniu wyników, zobowiązani są niezwłocznie do przesłania skanu lub zdjęcia dowodu zakupu w celu jego weryfikacji na adres mailowy: konkurs@polargos.pl  w ciągu 5 dni.
 5. Nagrody wydawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, Organizator pokrywa koszty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. W tym celu Uczestnik przed odebraniem nagrody zobowiązany jest przesłać niezbędne dane, w tym w szczególności właściwego urzędu skarbowego, na potrzeby rejestracji wygranej i płatności ww. podatku. 
 6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z łącznej wartości przyznanych Nagród dodatkowej kwoty pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Uczestnika zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie.
 7. Nagrodę I stopnia można wykorzystać wyłącznie w biurze podróży wskazanym w voucherze. Termin ważności vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia zakupienia vouchera przez Organizatora. Obierając nagrodę Zwycięzca akceptuje warunki i zasady realizacji Vouchera danego biura podróży, które zostaną przekazane Zwycięzcy w momencie obioru nagrody. 
  Nagrodę II stopnia można wykorzystać wyłącznie w marketach OBI POLSKA. Termin ważności karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od dnia zakupienia karty przez Organizatora. Obierając nagrodę Zwycięzca akceptuje warunki i zasady realizacji karty, które zostaną przekazane Zwycięzcy w momencie obioru nagrody.
 8. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na gotówkę. 
 9. W przypadku dokonania zakupu usług za cenę poniżej wartości nominalnej nagrody (vouchera lub karty) nie ma możliwości wydania reszty w gotówce ani w formie nowego vouchera lub karty.
 10. W przypadku dokonania zakupu usług za cenę przekraczającą wartość nominalną nagrody zwycięzca zobowiązany jest dokonać samodzielnie i na własny rachunek dopłaty w formie uzgodnionej z akceptantem vouchera lub karty. 
 11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.

 

§5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody zostaną przyznane na podstawie wyników obrad Komisji Konkursowej.
 2. Obrady Komisji Konkursowej odbywają się w siedzibie Organizatora.
 3. Podczas obrad Komisja Konkursowa wyłoni spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń 5 laureatów, w tym  nagrody I stopnia (jeden laureat) oraz nagród II stopnia (czterej laureaci).
 4. Po zakończeniu obrad Komisji Konkursowej, Organizator natychmiast powiadomi zwycięzców w ciągu 2 dni roboczych  następujących po dniu zakończenia obrad, dzwoniąc na numer podany w Zgłoszeniu. 
 5. Na potrzeby Regulaminu i Konkursu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a za brak odpowiedzi na telefon uznaje się sytuację, w której nie odebrano połączenia po 5 sygnałach wywołania, uzyskano połączenie z pocztą głosową, odbiorca odrzuci połączenie, numer jest zajęty albo włącza się komunikat systemowy, że numer jest nieprawidłowy , telefon jest wyłączony albo znajduje się poza zasięgiem sieci albo połączenie nie może być zrealizowane. 
 6. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą w sposób opisany w punkcie 4 powyżej, Organizator ponawia próbę jeszcze dwa razy w tym samym dniu roboczym. Jeśli nie uda się skontaktować z zwycięzcą w sumie  po trzech próbach, jego prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator kontaktuje się z pierwszym zwycięzcą rezerwowym dzwoniąc na podany przez niego numer tego samego dnia, w którym stwierdzi brak możliwości kontaktu z pierwotnym zwycięzcą. Jeżeli numer zwycięzcy rezerwowego nie odpowiada, Organizator ponawia próbę jeszcze dwa razy w kolejnym dniu roboczym. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą rezerwowym kontaktuje się z kolejnymi zwycięzcami rezerwowymi zgodnie z procedurą opisaną powyżej. W przypadku, gdy Organizatorowi nie uda się skontaktować z żadnym ze zwycięzców rezerwowych nagroda zostaje anulowana. 
 7. W czasie rozmowy telefonicznej Organizator informuje zwycięzcę o terminie odbioru nagrody (w przypadku nagrody I stopnia) lub o zamiarze wysłaniu nagród II stopnia, a także o konieczności przesłania na adres e-mail Organizatora, tj. konkurs@polargos.pl  w ciągu dwóch dni roboczych od dnia rozmowy telefonicznej zaświadczenia zawierającego dane osobowe zwycięzcy, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, numer telefonu komórkowego, adresu e-mail, roku urodzenia, seria i numer dowodu osobistego oraz numeru PESEL wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.       
 8. Zwycięzca samodzielnie odpowiada za treść i kompletność materiałów, przesłanych zgodnie z punktem 7 powyżej, w szczególności Organizator nie jest zobowiązany do wzywania zwycięzcy do uzupełniania braków w materiałach. 
 9. Nagroda główna I stopnia  zostanie wydana do dnia 27 lipca 2016 r., nagrody II stopnia zostaną wysłane w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika, w tym w szczególności zmiany jakichkolwiek danych osobowych potrzebnych do realizacji i wydania Nagrody, o których Uczestnik nie poinformował Organizatora we właściwym czasie lub niespełnienia jakichkolwiek postanowień Regulaminu.

 

§6.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie, w tym przesłane hasło reklamowe, będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 3. Reklamacje związane z realizacją nagród w Konkursie rozpatruje Organizator.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

§7. RELAMACJE

 1. Reklamacje związane z Konkursem winny być składane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym  na adres Organizatora, tj. ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres konkurs@polargos.plnie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców Konkursu na stronie Organizatora pod adresem www.polargos.pl. Na kopercie z reklamacją lub w tytule wiadomości, o której mowa powyżej należy wpisać „Automatyczna brama do Twoich wakacji – konkurs”. 
 2. Laureat Konkursu, który nie otrzymał nagrody może złożyć reklamację w terminie 14 dni od wskazanej w Regulaminie daty wydania nagród. 
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od doręczenia i w tym terminie przestawia swoje stanowisko w formie pisemnej przesyłając je na adres podany w reklamacji. Uczestnik, który nie zgodzi się ze stanowiskiem Organizatora odnośnie złożonej reklamacji może dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie Zgłoszenia Konkursowego lub podanie niepełnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, co uniemożliwiło zidentyfikowanie i skontaktowanie się ze zwycięzcą Konkursu.

 

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników w trakcie Rejestracji jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie, rozstrzygnięciem Konkursu oraz wydania nagród konkursowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe Uczestników obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu, PESEL. 
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika  w zakresie podanym w Regulaminie jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej Rejestracji i otrzymania nagrody. 
 4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, Uczestnik, którego dane dotyczą, może zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora pod adresem ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe”. Odpowiedź na zapytanie zostanie przesłana w terminie 14 dni od otrzymania zapytania.
 5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych Uczestnik jest zobowiązany do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres konkurs@polargos.pl wpisując hasło „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
 6. Każdy ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora, tj. ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe” lub wysłania wiadomości pocztą elektroniczną, w sposób wskazany w punkcie 5. powyżej.

 

§9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego i zgłoszonego hasła oraz że przysługują mu do tego Zadania i hasła wszystkie prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego, a w szczególności nagrodzonego hasła reklamowego, na następujących polach eksploatacji:
 1. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną i cyfrową;
 2. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, sieci Internet oraz lokalnych sieci komputerowych;
 3. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zgłoszenie i zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 1. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych Zadań Konkursowych i haseł bez wskazywania autorstwa twórcy (anonimowo), wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Zadań Konkursowych i haseł oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nagrodzonych Zadań Konkursowych i haseł. Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Zadań Konkursowych i haseł.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie wystąpienia osób trzecich przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych na skutek korzystania przez Organizatora z Zadań Konkursowych i haseł, do których prawa Organizator nabył od Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego i przesłania Zadania Konkursowego zgodnie niniejszym Regulaminem, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Zadania Konkursowego i hasła, przez okres 1 (jednego) roku na następujących polach eksploatacji:
 1. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną i cyfrową;
 2. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, sieci Internet oraz lokalnych sieci komputerowych;
 3. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zgłoszenie i zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.polargos.pl. oraz na stronie OBI Polska pod adresem www.obi.pl. Uczestnik Konkursu może również otrzymać wydruk Regulaminu, przesyłając na adres Organizatora, tj. ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Automatyczna brama do Twoich wakacji – Regulamin konkursu” pustą kopertę, z naklejonym znaczkiem pocztowym odpowiedniej wartości. Organizator nie ma obowiązku wysyłania Regulaminu, jeśli przesyłkę z pustą kopertą otrzyma po dniu 30.06.2016 r.

 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE >>>